Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 17/1/2020

วันที่ 6 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมกับนายวสันต์  ปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนิรันดร์  จันทร์ชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยมีขอบเขตดังนี้ 1.ให้มีการดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาแนวทางองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิรูประบบสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน 2.ให้มีการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเทคนิคการแพทย์ หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่น ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โรงเรียน ตลาด และพื้นที่อื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานชุมชน 3.ให้มีการร่วมมือกันแสวงหาทรัพยากรจากแหล่งทุนภายนอก เพื่อเป็นทุนเสริมสำหรับการปฏิบัติงานชุมชนด้านต่าง ๆ 4.ให้มีการร่วมมือในการด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงานในหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งสองฝ่ายให้สูงขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน ทั้งนี้จะร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพในตำบลดอยหล่อให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต    

ประมวลภาพ