Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/1/2020

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งมีบริษัท ห้างร้าน ชมรม กลุ่มองค์กรในเขตตำบลท่าวังตาล โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงเรียนสืบนทีธรรม เด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ประมวลภาพ