Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26/11/2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เก็บเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ หลังจากการจัดงานกีฬาดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 21 บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

ประมวลภาพ