Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลจอมทองจัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21/11/2019

เทศบาลตำบลจอมทอง จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจอมอง จังหว้ัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจอมทอง เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหว้ัด เพื่อพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประมวลภาพ