Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 18/11/2019

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน
-----------------------------
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายเจริญ คำยามา ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยในครั้งนี้ นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้เสนอ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ให้สภาเทศบาลร่วมกันพิจารณา

ประมวลภาพ