Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/9/2019

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านดงป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านดงป่าหวาย (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องการคัดแยกขยะตามประเภท 3.เพื่อการนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธีหรือการใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 75 คน 

ประมวลภาพ