Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการบริหารจัดการขยะ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10/9/2019

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไข้เลือดออกโดยการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลดอยหล่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอยหล่อ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

ประมวลภาพ