Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางแพทย์วิธีไทย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/9/2019

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคมตามแนวทางแพทย์วิถีไทย ประจำปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ดอยหล่อ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตใจ สุขภาพกายของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ฝึกปฏิบัติการใช้สมุนไพรพอกเข่า แช่เท้า จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์เพื่อนใจผู้สูงวัยดอยหล่อ  

ประมวลภาพ