Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการเทศบาลตำบลแม่ปั๋งน่าอยู่ด้วย 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 6/9/2019

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเทศบาลตำบลแม่ปั๋งน่าอยู่ด้วย 3Rs ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในตำบลแม่ปั๋ง และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตามหลัก 3Rs การฝึกปฏิบัติ การทำถังขยะอินทรีย์ พร้อมกับมอบถังขยะอินทรีย์ที่ฝึกปฏิบัติให้กับแต่ละหมู่บ้านได้นำกลับไปสาธิตเพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในหมู่บ้านและเป็นการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐตามแนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยทุกประเภท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ขอขอบพระคุณ นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม ที่ได้เป็นวิทยากรโครงการดังกล่าวนี้

ประมวลภาพ