Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการผู้สูงอายุครบวงจรและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลสะลวง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 14/8/2019

เมื่อวันที่ 5 และ 9 สิงหาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ดำเนินการตามโครงการผู้สูงอายุครบวงจรและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   โดยได้กิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ  ณ  เทศบาลตำบลเมืองงาย  อำเภอเชียงดาว  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาดูงานโดยมุ่งเน้นการนำเอาความรู้จากกิจกรรมเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลสะลวง

ประมวลภาพ