Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น รับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2019

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 อบต.ม่อนปิ่น เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 พร้อมกับสรุปและรับฟังคำแนะนำในการปฎิบัติงานจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม อบต.ม่อนปิ่น

ประมวลภาพ