Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลยุหว่า จัดกิจกรรม "เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2019

เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปี 2562  ณ  บ้านหนองปึ๋ง  หมู่ที่  6  ตำบลยุหว่า  เพื่อออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง เช่น การออกรับชำระภาษี การจ่ายเบี้ยยังชีพ รับชำระค่าขยะ บริการตัดผม บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ตรวจวัดสายตา  บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ฝึกสอนการทำขนม  จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ประมวลภาพ