Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10/7/2019

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านตองกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกที่ดี แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ 
เทศบาลตำบลหนองควายขอขอบพระคุณนายไพรัตน์ รัตนดิลกกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตองกายทุกท่านที่อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

ประมวลภาพ