Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมโครงการส่งเสริมศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 7/6/2019

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดประชุมหารือโครงการส่งเสริมศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจัดบริการแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในตำบลดอยหล่อ และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะทางด้านภูมิปัญญาให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อเข้าร่วมประชุม และว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

ประมวลภาพ