Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 15/5/2019

ในวันพุธ ที่15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอมก๋อย

ประมวลภาพ