Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 12/3/2019

ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๒  โดยได้กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๒ ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม ๒๕6๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน   โดยมี       นายณัฐธร  บุญมาวัย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน และคณะผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วย  จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์   ชื่นจิตต์   นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน, นายยุทธนา  โสภา     รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน, นายอรรณพ   ทนุโวหาร  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน, นางวิไล  จัตตุรัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรี และ นายประพันธ์ เขียวพร้อม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมสังเกตการณ์ และร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ การประชุมสภาเทศบาลฯครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุม รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอญัตติต่างๆ ให้สภาเทศบาลตำบลสันมหาพนพิจารณา ซึ่งนายณัฐธร บุญมาวัย ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน  ได้ขอมติขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุม โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้มีมติให้ความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประมวลภาพ