Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/3/2019

วันที่ 1 มีนาคม 2562 กองการศึกษาฯ อบต.ท่าตอน จัดโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ มีผู้ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 214 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการเรียนการสอนต้องให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ ศักยภาพ ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การจัดโครงการบัณฑิตน้อยถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากรากฐานของพัฒนาการก้าวต่อไป ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้เรียนจบหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น จึงมีพิธีรับอนุบัตรและรางวัลเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตน

ประมวลภาพ