Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดโครงการสร้างเสริมอาชีพและรายได้ เทศบาลตำบลสันมหาพน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/3/2019

ด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพันธ์  ๒๕62  เวลา 09.00 น.   นายยุทธนา  โสภา รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสร้างเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้เทศบาลตำบลสันมหาพน โดยอบรมในหัวข้อ การดำเนินแนวทางปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน, สร้างงาน สร้างอาชีพฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุ, การสร้าง Products เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนสู่ประเทศ และ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจสู่สินค้าโอท็อป(OTOP) โดยมีนายวัชรพันธ์ รุ่งทรัพย์อนันต์ นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารชื่นจิตต์                 ในวันพฤหัสบดีที่  21  กุมภาพันธ์  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ได้จัดการฝึกภาคปฏิบัติ การทำขนมสอดไส้, การทำขนมข้าวเกรียบปากหม้อ และ การบรรจุผลิตภัณฑ์และสลากวิธีการเก็บรักษา โดยมีนางอรทัย  ทิพย์เจริญ และ นางบัวถา  ปันอิ่น วิทยากรชุมชน เป็นวิทยากร ณ หอประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลสันมหาพน                 และในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ได้จัดการฝึกภาคปฏิบัติ การทำขนมข้าวแตนธัญพืช และ การบรรจุผลิตภัณฑ์และสลากวิธีการเก็บรักษา โดยมีนางนงลักษณ์  คำปา และ นางสาวนนธยา  พิเคราะห์งาน  วิทยากรชุมชน เป็นวิทยากร ณ หอประชุมใหญ่ เทศบาลตำบลสันมหาพน

ประมวลภาพ