Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ประมวลภาพพิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างฯ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 31/1/2019

เทศบาลเมืองต้นเปา ร่วมกับอำเภอสันกำแพง จัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรม สันกำแพง ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 และเชิญชวนแต่งกายพื้นเมืองกางจ้องบ่อสร้างตลอดการจัดงาน นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ในนามของคณะกรรมการการจัดงานเทศกาลร่ม บ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่าบ้านบ่อสร้าง เป็นที่รู้จักกันในนามจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม ที่มีชื่อเสียงในการ ทำร่ม ทำพัด แกะสลักไม้และหัตถกรรมที่มีศิลปะ และทรงคุณค่าอีกมากมาย ในการทำร่ม ทำพัด หัตถกรรมต่างๆเหล่านี้ เกิดจากฝีมือของราษฎรทั้ง 10 หมู่บ้าน ในเขตตำบลต้นเปา และพื้นที่ข้างเคียงได้ผลิตชิ้นส่วนแต่ละอย่างแล้วนำมาประกอบเป็นร่มและพัดอย่างสมบูรณ์ และนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ซื้อหาเป็นของฝากของที่ระลึก ซึ่งในปีๆหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและซื้อผลิตภัณฑ์ที่บ้านบ่อสร้าง มีเงินหมุนเวียนที่เกิดจากการท่องเที่ยวก่อให้เกิดเป็นรายได้เข้าสู่ชุมชนสร้างเศรษฐกิจชุมชน ที่ยั่งยืนและพอเพียงมาโดยตลอด
การจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2562 มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำหัตถกรรม วาดพัด วาดร่ม การประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง ประกวดหนูน้อยร่มบ่อสร้างและแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง เป็นต้น การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนาตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชน
3.เพื่อทำให้ราษฎรมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
4.เพื่อกระตุ้นให้ราษฎรผู้ประกอบอาชีพทำร่มและหัตถกรรมท้องถิ่นได้ ตระหนักถึงวิธีการที่ จะพัฒนาสินค้า ร้านค้า และชุมชนของตนเอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
5.เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าชมแหล่งที่ผลิตหัตถกรรมเป็นการประสานสอดคล้อง กับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ด้านนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด “งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562” กล่าวว่า “อำเภอสันกำแพง นับเป็นแหล่งวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาช้านาน และมีความยินดี ที่การจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 36 แล้ว นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปหัตถกรรมให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน และเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สามารถหมุนเวียนเงินตราจากนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ตามนโยบาลของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย โดยความสำเร็จของงานที่ได้ดำเนินการมาตลอดเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนมาเป็นหลัก นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง”
 

ประมวลภาพ