Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/3/2018

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในวันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อปพร.ตำบลสะลวง จำนวน 60 คน

ประมวลภาพ