ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 53828
หัวข้อ :  ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า แม่แจ่ม เวียงแหง) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ (ชม0023.2/22970)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 29 ก.ค. 2564