ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 53808
หัวข้อ :  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี) เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ (ชม0023.2/ว22875)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 27 ก.ค. 2564