Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 46117
หัวข้อ :  เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน.ฝ่าย บห. และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) (ชม0023.1/ว 0180)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 8 ก.พ. 2562