Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 44316
หัวข้อ : ด่วนที่สุด ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.1/ว27601 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2561 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงจาก "ให้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" เป็น "ให้ส่งรายชื่อผู้
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 20 ก.ค. 2561