ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 42834
หัวข้อ :  ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา, แม่ออน) นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2559 (ชม 0023.2/ว 42484)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 26 ม.ค. 2561