Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ดอยหล่อ ประชุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21 พ.ค. 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักง...| อ่านต่อ |
อบต.ดอยหล่อ ตัดตอนกิ่งไม้เพื่อป้องกันเหตุพายุฤดูร้อน... [21 พ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยตำบลดอยหล่อ... [21 พ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เปิดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตำบลดอยหล่อ... [21 พ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ อบต.แม่สา เข้าช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เพื่... [21 พ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562... [17 พ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ... [15 พ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเปิด (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ... [15 พ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ (ULV)... [14 พ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาเข้าร่วมพิธีปิดการการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นเกมส์... [14 พ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง... [13 พ.ค. 2562]


การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม... [13 พ.ค. 2562]


การประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลอมก๋อย... [13 พ.ค. 2562]


อบต.ม่อนปิ่น ร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง... [10 พ.ค. 2562]


อบต.อมก๋อย ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตำบล... [10 พ.ค. 2562]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ อบต.โป่งน้ำร้อน ประกวดราคาจ้าง ฯ [17 พ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง เชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) [17 พ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง เชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [17 พ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 จดหมายข่าว ฉบับที่ 05/2562 [14 พ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [10 พ.ค. 2562]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |