Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.เวียง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 6 ธ.ค. 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยน...| อ่านต่อ |
อบต.เวียง เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพขอโทษทีครับ ร่วมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดงานวันพ่อแห่งชาติ,พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแ... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญา ปร... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิ... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการโครงการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีท้องถ... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ประชาคมดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ในพื้นที่บ้า... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ประชาคมการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ในพื้นที่... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการร้อยใจรัก... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือในการป้องกันและบรรเทา... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ร่วมดำเนินโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดสุวรรณา... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันโ... [6 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ 24 [6 ธ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค วิธีการ การสื่อสารและประสบการณ์ การยกร่างข้อบัญัติท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฯ" [6 ธ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการทำลายบัตร พ.ศ. 2562 [6 ธ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด  เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอันป่าตอง อำเภอสารภี นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (ชม0023.3/1181) [3 ธ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [28 พ.ย. 2562]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |