Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากปัญหาหมอกควัน  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 ม.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลตนเองจากปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2563 ในการนี้ นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง ให้เกียรติเป็น...| อ่านต่อ |
การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม... [23 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง ได้ดำเนินการควบคุมโรคและลงพื้นที่คัดกรองโรคอีสุกอีใส... [22 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้หลัก 3อ.2ส.(อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่)... [22 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดซุ้มนิทรรศการในงานฤดูหนาวและ OTOP ของดีเมืองฝาง ปร... [22 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง จัดพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปี 2563... [22 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ให้ความรู้งดการเผาและทำปุ๋ยหมักจากใบไม้... [22 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.อมก๋อย พิธีพระราชทานรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับประชาชนตำบลอมก๋อย... [21 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ... [20 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวาน มอบผ้าห่มให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส... [20 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

โครงการงานวันครูขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนประจำปี 2563... [17 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563... [17 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวันเด็ก สนภ.3... [17 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

งานแถลงข่าว กิจกรรม "สืบฮีต สานฮอย ฮักษาน้ำคาว" 2563... [17 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... [17 ม.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การร่วมประชุม ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ (มท 0802.4/ว41) [22 ม.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มท 0625.ชม/611) [22 ม.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม: ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 8 (มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ว.12563) [17 ม.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง "ขอเชิญเข้าร่วมโครการ ข้อควรระวัง! ด้านวินัยการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง" (อว 0613/14) [17 ม.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 การแอบอ้างกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชีธนาคาร รายละ 2000 บาท [16 ม.ค. 2563]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |