Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 24 ก.พ. 2563

เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จัดโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก
ใช้ถุงพลาสติก โดยส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เมื่อวันอังคาร ที่  18 ธันวาคม 2563   โดย น...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลแม่ข่าเกมส์ประปีงบประมาณ 2563... [24 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.โป่งน้ำร้อน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ... [24 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมเสวนาศาสนพิธีอำเภอดอยหล่อ... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ รับเกียรติบัตรส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองทำความสะอาด ตรวจสอบดูแลความพร้อมสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดประชุมคณะกรรมการ​กองทุนหลักประกัน​สุขภาพ​ระดับ​ท้องถิ่น&#... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง ออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง ร่วมดำเนินการโครงการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และแห่ไม้ค้ำโพธิ์... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในถังซีเมนต์... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ข่วงผญ๋า ภูมิปัญญาท่าศาลา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมกิจกรรม Kick off. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นละอองฯ... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.แม่สา เข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2... [21 ก.พ. 2563]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ระบบอนุยาตทำงานของคนต่างด้าว [21 ก.พ. 2563]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ฯ [21 ก.พ. 2563]  ข้อมูลใหม่


 การอบรมหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน อปท. [21 ก.พ. 2563]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ให้ข้าราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ วิชาการ และทั่วไป ที่บรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตอบแบบสำรวจฯ (มท 0802.4/ว281) [14 ก.พ. 2563]


 เชิญเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง รู้เท่าทัย...มะเร็งเต้านม [14 ก.พ. 2563]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |