Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศบาลปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 8 ม.ค. 2562

             งานป้องกันสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศบาลปีใหม่  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...| อ่านต่อ |
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... [7 ม.ค. 2562]


เมืองแกนตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศง 2562... [4 ม.ค. 2562]


หนาวนี้ที่เมืองแกนครั้งที่ 9... [4 ม.ค. 2562]


โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่ผู้ชำระภาษีต่างๆ ในเขตตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประจ... [4 ม.ค. 2562]


กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน... [4 ม.ค. 2562]


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุตำบลท่าตอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562... [4 ม.ค. 2562]


โครงการกีฬาปฐมวัยตำบลท่าตอน ประจำปีงบประมาณ 2562... [4 ม.ค. 2562]


เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ รวมใจท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... [3 ม.ค. 2562]


พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"... [3 ม.ค. 2562]


นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกงไกรลาส จ.สุโขทัย... [3 ม.ค. 2562]


เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการ ฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... [3 ม.ค. 2562]


เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา กิจกรรม ก... [3 ม.ค. 2562]


นายก อบต.ดอยหล่อ รับมอบโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ ... [3 ม.ค. 2562]


เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารม่วนใจ๋) พิธีรับใบประกาศบัณ... [3 ม.ค. 2562]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล [11 ม.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [10 ม.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [8 ม.ค. 2562]


 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ. เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่่พิเศษฯ (ชม 0023.2/00784) [7 ม.ค. 2562]


 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ฯ (ชม0023.2/ว0019) [7 ม.ค. 2562]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |